Vedtægter

Vedtægter for Hvidovre Filmklub

§ 1 Foreningens navn er Hvidovre Filmklub. Dens hjemsted er Kometen, Hvidovrevej 280.

§ 2 Klubbens formål er blandt dens medlemmer at udbrede kendskabet til film ved forevisning af spillefilm.

§ 3 Filmklubbens arrangementer afholdes i kommunens lokaler i Kometen med lån af dets apparatur m.v.

§ 4 Klubben er tilsluttet “Sammenslutningen af Danske Filmklubber”

§  5 1. Som medlem kan optages enhver interesseret person. Evt. aldersgrænse fastsættes af bestyrelsen.
§  5 2. Medlemmer kan ikke optages på de dage, hvor klubbens filmforevisninger finder sted.
§  5 3. Er der tvivl om hvorvidt en person bør optages som medlem, træffes afgørelsen af bestyrelsen. Eksklusion af medlemmer sker ligeledes ved bestyrelsesbeslutning. Bestyrelsen er på anmodning af den, hvem optagelse er blevet nægtet, eller som er blevet ekskluderet, pligtig at forelægge sin beslutning for førstkommende generalforsamling.

§ 6 1. Adgang til klubbens arrangementer er betinget af forevisning ved indgangen af medlemskort, der er strengt personligt. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at medlemskab af andre filmklubber kan give adgang til HF’s arrangement mod betaling af sædvanlig billetpris.
§ 6 2. Misbrug af medlemskort kan medføre eksklusion af klubben.

§ 7 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 8 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar.

§  9 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes i henhold til bestyrelsens beslutning, eller når en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom.

§ 10 Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved bekendtgørelse de sidste 4 filmsaftener før generalforsamlingen.

§ 11 Bestyrelsen udarbejder dagsordenen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

§ 12 Ændringer i lovene kan kun vedtages, såfremt bekendtgørelse om generalforsamlingen har indeholdt meddelelse om, at forslag til sådanne ændringer vil blive fremsat. Til vedtagelse kræves to tredjedeles majoritet blandt de fremmødte medlemmer. I øvrigt træffes generalforsamlingens beslutninger ved simpelstemmeflertal.

§ 13 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer. Nævnte valg gælder for 2 år, således at henholdsvis mindst 3 eller 4 medlemmer går på valg hvert år. Er bestyrelsen i sin helhed fornyet, bestemmer den ved lodtrækning, hvem der næste år er på valg. Desuden vælges hvert år to suppleanter.

§ 14 Den årlige generalforsamling vælger 2 revisorer samt en revisorsuppleant.

§ 15 Alle valg foregår, såfremt krav fremsættes på generalforsamlingen, ved skriftlig afstemning.

 § 16 Bestyrelsen konstituerer sig ved sit første møde efter den generalforsamling, af hvilken den er valgt.

§ 17 Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 18 Bestyrelsen søger foreningens indtægter suppleret med støtte fra Hvidovre Kommune.

§ 19 Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

§ 20 Opløsning af klubben finder sted på en generalforsamling efter bestemmelserne om lovændringer. Denne generalforsamling træffer beslutning om, hvad der skal ske med klubbens midler.

Disse love er vedtaget på generalforsamlingen
d. 24. maj 1973 i Hvidovre.
Vedtægtsændringer d. 27.maj 1974, d. 11. maj 1981, d. 26. februar 1990 og d. 15. februar 2016.

Printvenlig udgave af Vedtægterne